Formålet med uddannelsen til sætteskipper er at kvalificere den studerende til at virke som styrmand i handelsskibe på alle have og til efter fornøden fartstid at kunne opnå sønæringsrettigheder som fører på skibe under 3000 BT.

Uddannelsen til sætteskipper skal opfylde kravene i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold med senere ændringer (STCW-konventionen) således, at der kan udstedes certifikat efter konventionens reglement II/2 for styrmænd respektive førere i skibe på under 3000 BT.

Uddannelsen til sætteskipper er indplaceret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Uddannelsen skal udvikle den studerende med fokus på ledelse, sikkerhed, driftsoptimering og internationalisering med engelsk som arbejdssprog.