Skibsfører – professionsbachelor

Skibsfører er en stærk og fremtidssikret professionsbacheloruddannelse, der giver dig mulighed for både at arbejde til søs eller på land.

Som skibsfører må du sejle alle typer skibe overalt i verden og du har mulighed for at blive kaptajn – den øverst ansvarlige leder om bord på skibet. Som skibsfører leder du mandskabet og har ansvaret for planlægningen af sejladsen, sikkerheden om bord, lasten og forskellige administrative opgaver. I havn har du kontakten til de lokale myndigheder og skal bl.a. sikre, at skibet losses og lastes korrekt. Som skibsfører kan du også arbejde på land – fx i lederjobs i det private erhvervsliv eller i søfartsindustrien, på havne eller rederikontorer. Du kan se frem til en uddannelse der giver høj løn og stort set ingen arbejdsløshed.

På skibsføreruddannelsen på bachelorniveau er ledelse på dagsordenen. Her bliver du klædt på som en af fremtidens maritime ledere gennem teori og ikke mindst praktik.

Har du svendebrev eller nogle års relevant erhvervserfaring, men mangler de boglige kvalifikationer for at opfylde adgangskravet til skibsføreruddannelsen, kan du opkvalificere dig med et adgangskursus på MARTEC.

Der er studiestart 2 gange om året. Læs om studiestart her

Næste studiestart:

30. januar 2023

Ansøgningsfrist 23. januar

 • Uddannelsesniveau:
  Professionsbacheloruddannelse

 • Varighed:
  3 år, 9 måneder

 • Adgangskrav:
  Gymnasiel uddannelse og et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger - Godkendte søfartslæger

  Eller

  Relevant erhvervsuddannelse

 • Økonomi:
  SU-berettiget

 • Studieordning:
  Download

 • Uddannelsessted:
  MARTEC Hånbækvej

Din vej til at blive skibsfører - vejen til topledelse

Uddannelsen tager 3 år og 9 måneder, og indeholder 2 perioder med praktik til søs. Du kan starte på uddannelsen til skibsfører med en studentereksamen, relevant erhvervserfaring eller et svendebrev.

Der er mulighed for merit, så du starter på et senere semester, hvis du kommer med den rette erfaring. På Martec tilbyder vi realkompetencevurdering for dig, som har nogle års erhvervserfaring fra havet. Her undersøger vi, om du besidder de kompetencer, som giver adgang til merit for dele af uddannelsesforløbet.

Under uddannelsen tilegner du dig de kompetencer, som det kræver at være en del af den øverste ledelse på et skib eller i en virksomhed i land. Som skibsfører skal du både kunne navigere skibet, stå for pakning, losning, sikkerheden og mange andre opgaver ombord. På et skib er der både praktiske og administrative opgaver, og uddannelsen lærer dig om effektiv ledelse og giver tekniske færdigheder.

Et skib kan sammenlignes med en virksomhed i land. Derfor er der virksomhedsdrift, økonomi og andre erhvervsøkonomiske fag på skemaet, så du bliver en god leder. 

Uddannelsen er yderst efterspurgt af virksomheder i land, når de skal bruge kompetente ledere, og som skibsfører har du gode forudsætninger for en spændende og indbringende karriere til søs og i land.

Læs mere om dine jobmuligheder som skibsfører her.

Derfor skal du blive skibsfører?

 • Fremtidssikret lederuddannelse med gode jobmuligheder
  – både til søs og på land

 • Internationale karrieremuligheder

 • Høje lønninger og næsten ingen arbejdsløshed

 • Mulighed for at blive kaptajn - den øverste leder på skibet

Praktisk information

Hermed illustreret model af uddannelsens forløbet.

Du læser din professionsbacheloruddannelse til skibsfører på MARTEC Hånbækvej, hvor undervisningen er forankret i teori og praktiske øvelser, fordelt på både nautiske og ledelsesmæssige fag. Derudover foregår en del af undervisningen på MARTEC Skagen, hvor vi med topmoderne simulatorer gør undervisningen så realistisk som muligt – fx i vores topmoderne Bro Simulator, hvor vi kan tage på havet uden at forlade skolen.

Uddannelsen omfatter bl.a. fagemnerne personligt lederskab, ledelse og organisation, ledelse og medarbejdere, grundlæggende økonomi, kultur og virksomhedsledelse, skibsledelse, maritim elektronik, skibsteknik og navigation. Efter bachelorprojektets aflevering bliver du eksamineret i opgaven, og efter bestået eksamen har du opnået en Professionsbachelor i Maritim Transport & Skibsledelse (Bachelor of Maritime Transport & Ship Management).

Søpraktik
Under uddannelsen skal du i praktik til søs 2 gange. Samlet skal du optjene 12 måneders effektiv fartstid (sejltid) i handelsskibe over 500 BT, (heraf 6 måneder uden for kystfart), der skal registreres i din søfartsbog for at få sønæringsbevis efter endt uddannelse.

I 1. søpraktik har du 6 måneder til at optjene 4 måneders fartstid (sejltid) og i 2. søpraktik har du 12 måneder til at optjene de resterende 10 måneders fartstid (sejltid). Det er dog også muligt at optjene fartstid (sejltid) på 8. semester, hvor du har 3 måneder til dit bachelorprojekt.

Opfylder du ikke fartstidstidskravet, vil du skulle optjene den resterende fartstid (sejltid) i praktik eller som skibsassistent efter uddannelsens afslutning, før du kan få dit sønæringsbevis som skibsfører.

Har du ikke en rederikontrakt ved uddannelsens start kan Danske Rederiers praktikpladskontor hjælpe dig. Læs mere på Maritimt praktikkontors markedsplads.

 

På professionsbacheloruddannelsen til skibsfører læser du på MARTEC Hånbækvej. Her er der tæt kontakt mellem studerende og underviserne, klassebaseret undervisning og et aktivt studiemiljø.

Læs mere om studiemiljøet på MARTEC Hånbækvej her.

Når du bliver optaget på uddannelsen skal du have et gyldigt sundhedsbevis og en søfartsbog. Det er dit ansvar altid at medbringe sundhedsbevis og søfartsbog, når du skal i praktik til søs eller arbejde til søs.

Sundhedsbeviset, også kaldet den blå bog, skal udstedes af en søfartslæge, der erklærer dig egnet til skibstjeneste. Når du er optaget på uddannelsen dækker Søfartsstyrelsen udgifterne ved lægeundersøgelsen.

Søfartsbogen bruges til at registrere og dokumentere din sejltid. Den kan bestilles online via Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Se mere på www.soefartsstyrelsen.dk.

Uddannelsen er SU-berettiget.

Du skal selv søge SU - læs mere på www.su.dk. Her kan du læse om takster, krav og dine muligheder.

Du kan også få hjælp vedr. SU ved at kontakte MARTEC på telefon 96 20 88 76.

Herudover vil nogle praktiksteder i en vis udstrækning tilbyde løn under praktikken.

For at blive optaget på skibsføreruddannelsen på professionsbachelorniveau kræves et af følgende tre punkter:

 • Gymnasial uddannelse; studentereksamen (STX), HF, Maritim Student, HFsøfart, HTX eller HHX.
 • Erhvervsuddannelse suppleret med dansk, matematik, engelsk, fysik, kemi, bioteknologi eller geovidenskab, hvoraf 2 af fagene skal være opnået på B-niveau, resten minimum på C-niveau.
  • Gennemført grund- eller afslutningskursus for skibsassistenter,
  • Grundlæggende maritim uddannelse (GMU), eller
  • Skibsassistentkursus for personer med svendebrev samt
   Minimum 6 måneders sejltid (praktik) * eller
  • Søværnets Basisuddannelse samt 360 havdage<
   *For at kunne få eksamens- og sønæringsbevis kræves mindst 12 måneders sejltid samt udfyldt uddannelsesbog
 • Erhvervserfaring og Adgangskursus til bacheloruddannelserne, som supplement til en erhvervsfaglig uddannelse, samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Er du i besiddelse af relevant erhvervserfaring af minmum 2 års varighed, kan der være tale om en indiviuel kompetencevurdering – dette kan træde i stedet for kravet om en erhvervsuddannelse.

Skibsføreruddannelsen er underlagt reguleret optag, hvilket betyder at der fastlægges en kvote og at der dermed ikke er frit optag på uddannelsen. I de tilfælde, hvor ansøgertallet overstiger kvoten for optag, vil ansøgere i kvote 1 kun blive bedømt på det samlede karaktergennemsnit i den adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Merit
Er du Maritim Student eller har du en HF Søfart får du merit for 1. semester på uddannelsen og starter dermed din uddannelse med søpraktik. Har du allerede optjent mindst 4 måneders sejltid kan du starte direkte på 3. semester. Kontakt vores studievejledning hvis du har spørgsmål vedrørende dine muligheder for merit.

Du kan arbejde nationalt og internationalt:

 • i rederier og sejle verden rundt i handelsflåden eller på krydstogtskibe
 • sejle færger i de danske farvande
 • tage job på land – evt. lederjob - i fx det private erhvervsliv, søfartsindustrien, havne- eller rederikontorer

Videreuddannelse
Mulighed for efteruddannelse, fx med en masteruddannelse i MBA in Shipping and Logistics

Hvis du finder ud af, efter nogle år til søs finder ud af, at en karriere på havet ikke var for dig, så er der masser af muligheder for et job på land som skibsfører.

Herunder er en, ikke-udtømmende, liste over eksempler på jobs på land:

 • Havnechef eller havneassistent
 • Skibsagent
 • Nautisk inspektør på rederikontor
 • HR chef rederikontor
 • HSEQ manager rederi
 • Designated Person Ashore (DPA) rederikontor
 • Inspektør Søfartsstyrelsen 
 • Inspektør den maritime havarikommision
 • Selvstændig/iværksætteri inden for blå teknologi/Det Blå Danmark eller arbejde i techvirksomhed inden for maritim industri og udvikling - f.eks. Greensteam
 • Salgschef i maritime industrier, f.eks hos MAN Propeller and Retrofit eller DESMI pumpevirksomhed
 • Konsulent hos Seahealth (arbejdsmiljø)
 • Adjunkt/lektor maritime uddannelsesinstitutioner
 • VTS operatør, f.eks. ved Storebælt eller ved den nye Femern forbindelse 
 • Medarbejder i Udviklingsafdelinger hos rederier, f.eks. performance afdelinger (Big data, machine learning, sensor data)
 • Jobs hos Danske Rederier
 • Cargo planner/ koordinator/lasteplanlægger rederikontor
 • Lods

Kom til søs i løbet af din uddannelse

Du skal optjene 12 måneders effektiv sejltid i løbet af din uddannelse. I din praktiktid til søs får du titlen cadet. Som cadet får du praktisk erfaring med de opgaver, som en skibsfører skal løse. Sammen med det, som du lærer i det teoretiske forløb, bliver du klar til at varetage rollen som styrmand på alle slags skibe over hele verden. Antallet af styrmænd afhænger af skibets størrelse, og der kan være både 1. 2. og 3. styrmand ombord på de helt store skibe. Når du har gennemført uddannelsen, får du et såkaldt sønæringsbevis med titlen Styrmand af 2. grad. Efter yderligere sejltid avancerer du først til styrmand af 1. grad og senere får du sønæringsbevis med titlen Skibsfører. Med dette sønæringsbevis kan du varetage rollen som overstyrmand eller kaptajn, hvis du ellers bliver tilbudt disse stillinger i løbet af din karriere.

Det er styrmændenes ansvar, at alt på skibet fungerer, som det skal. Både internt i mandskabet, i forhold til rederiet og i forhold til relevante myndigheder.
På store skibe vil du stå i spidsen for maskinmestre og en række andre professioner, og derfor tilegner du dig en bred teknisk viden.

Adgangskursus til professionsbachelor-uddannelserne

Har du svendebrev eller nogle års relevant erhvervserfaring, men mangler de boglige kvalifikationer for at opfylde adgangskravet til at kunne starte på bachelor-uddannelsen til maskinmester eller skibsfører, kan du opkvalificere dig med et halvt års adgangskursus på MARTEC.

Når du har bestået adgangskurset kan du begynde direkte på bachelor-uddannelsen.

Frhavn-studieby

Frederikshavn som studieby

Er du til mountain biking, vandreture, vandsport, fodbold, håndbold eller ishockey er der masser af etablerede sportsklubber samt en af Danmarks længste gågader.

Video-rundvisning på skolen

Kom med på en guidet tur rundt på skolen. Hør studerende fortælle om hvordan det er at gå på MARTEC, og hvordan teori og praksis går hånd i hånd på uddannelserne.

Landingpage_hvad_martec

Hvad er MARTEC

MARTEC er et anerkendt maritimt og polyteknisk uddannelsescenter, som arbejder tæt sammen med erhvervslivet. En uddannelse fra MARTEC er et kvalitetsstempel til din videre karriere.