Maskinmester – professionsbachelor

Vil du være en af fremtidens tekniske ledere?

Maskinmesteruddannelsen er Danmarks bredeste og mest alsidige tekniske uddannelse. Derfor er der også et stort behov for uddannede maskinmestre.

Uddannelsen kombinerer et relativt højt teknisk niveau med en praktisk forståelse og tilgang til at løse konkrete problemstillinger, og er for dig, der vil udvikle og tage ansvar. Du er teknisk dygtig med både hoved og hænder, og du interesserer dig for udviklingen i samfundet.

Med en maskinmesteruddannelse får du rigtig mange jobmuligheder inden for en lang række tekniske områder både på land og til søs. Omtrent 4 ud af 5 maskinmestre arbejder i virksomheder i land. Maskinmesterens kompetencer bliver stærkt efterspurgt inden for eksempelvis kraftværker, fjernvarme, vindmøller, skibsfart, hospitaler, el-nettet, offshore, olie/gas og rådgivende ingeniører.

Husk at du har mulighed for at starte din uddannelse til maskinmester på vores Værkstedsskole i Aalborg.

For studiestart i august – søg ind her på hjemmesiden
For studiestart på vinteroptaget – søg ind her på hjemmesiden

Næste studiestart: 16. august 2021

 • Uddannelsesniveau:
  · Professionsbacheloruddannelse

 • Varighed:
  ·
  3 - 4½ år

 • Adgangskrav:
  ·
  Gymnasiel uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse

 • Økonomi:
  ·
  SU under uddannelsen

 • Studieordning:
  · 
  Download studieordning

 • Uddannelsessted:
  · 
  MARTEC Hånbækvej

Derfor skal du blive maskinmester

 • Fremtidssikret teknisk lederuddannelse med gode jobmuligheder – både til søs og på land

 • Internationale karrieremuligheder

 • Høje lønninger og stor jobsikkerhed

 • Mange maskinmestre finder arbejde allerede inden uddannelsens afslutning

Praktisk information

1. semester
Værkstedsskole (bl.a. termisk sammenføjning, spåntagende bearbejdning, pladearbejde og motorlære).

2. semester
Værkstedsskoleprojekt & virksomhedspraktik.

3. semester
Virksomhedspraktik.

4. semester
Termiske maskiner og anlæg (motorlære og hydraulik mv.).
Elektroteknik (grundlæggende elektroteknik)
Metodelære og Intercultural Awareness

5. semester
Termiske maskiner og anlæg (energiforsyningsanlæg, styrkelære mv.).
Elektroteknik (elektriske maskiner og fordelingsanlæg).
Management (virksomhedsorganisation mv.).
Tværfagligt el-projekt.

6. semester
Termiske maskiner og anlæg (miljøanlæg, væsketransport, kraftværksteknik mv.).
Elektroteknik (elektriske maskiner, elprojektering).
Procesanalyse og automation.
Management – projekt.

7. semester
Termiske maskiner og anlæg (køleteknik, klimateknik mv.).
Procesanalyse og automation (projektarbejde).
El-autorisation.

8. semester
Management (økonomi, projektledelse, sikkerheds- og vedligeholdsledelse mv.).
Specialisering (valgemner, fx energi og miljø, søfart, automation, management).

9. semester
Professionspraktik & Bachelorprojekt.

OBS. Har du en erhvervsfaglig baggrund, kan du opnå merit for 1., 2. og 3. semester.

 

Som en væsentlig del af uddannelsen til maskinmester skal du i praktik 2 gange.

1. praktikophold (virksomhedspraktikken)
Efter værkstedsprojektet på 2. semester skal du i virksomhedspraktik. Praktikken varer 9 måneder og strækker sig over resten af 2. semester og hele 3. semester. Praktikken finder sted i udvalgte virksomheder og der er både mulighed for at komme i praktik i Danmark og udlandet – og til søs.

Virksomhedspraktikken skal give dig rutine i de faglige færdigheder, du har erhvervet på værkstedsskolen, samtidig med at du får erhvervserfaring. Det er dit eget ansvar at sørge for en praktikplads, men vores praktikkoordinator er altid behjælpelige med at finde en plads.

OBS. Har du en erhvervsfaglig baggrund og/eller relevant praktisk erfaring, kan du opnå merit for hele eller dele af denne praktik.

2. praktikophold (professionspraktikken)
På det afsluttende 9. semester skal du i 10 ugers praktik. Formålet med denne praktik er at lære at arbejde udviklingsorienteret og problemløsende med professionen som maskinmester. Populært sagt skal du nu ud i en virksomhed og prøve at arbejde som eller sammen med andre maskinmestre.

Ved denne praktik er der i lighed med 1. praktikperiode mulighed for at komme i praktik i Danmark og i udlandet, til søs eller til lands.

I løbet af professionspraktikken finder du ofte den problemstilling som dit bachelorprojekt skal forsøge at løse. Der er også mange studerende, der finder deres første maskinmesterjob i deres praktikvirksomhed.

På MARTEC har vi en praktikkoordinator, der bl.a. sørger for at formidle kontakt mellem virksomhederne og praktikanterne, ligesom der tilbydes hjælp til at indgå de formelle kontrakter i forbindelse med praktikperioderne.

På uddannelsens 8. semester har du mulighed for at vælge en grad af specialisering. På MARTEC har vi valgt at udbyde valgfagspakkerne i det vi i daglig tale kalder for specialisering. I løbet af 7. semester skal du vælge, hvilken faglig retning du ønsker at bevæge dig i.

Specialiseringerne ændrer sig løbende, men der kan typisk være tale om følgende retninger:

 • Søfart
 • Energi & miljø
 • Automation
 • Management

Søfartslinjen er rettet mod søfartserhvervet, og valget af denne retning giver i kombination med den øvrige uddannelse mulighed for en karriere til søs.

De øvrige specialelinjer henvender sig til studerende, der forventer en karriere på land.
Kontakt vores studievejledning, hvis du har spørgsmål til linjerne.

I forbindelse med den daglige undervisning vil der typisk løbende blive arrangeret forskellige studieture til virksomheder, messer eller andre begivenheder, hvor du som studerende får indsigt i erhvervet og/eller maskinmesterprofessionen.

Eksempler på virksomhedsbesøg: Danfoss, Grundfos, Nordjyllandsværket, MAN Energy solutions, Alfa Laval, Fjordline, Mærsk, Ørskov og mange flere.

I slutningen af uddannelsen, ofte på 8. semester, er der indlagt en lidt længere studietur. Det er de studerende selv, der tilrettelægger turen i samarbejde med en underviser. Det er også de studerende, der tager kontakt til de forskellige virksomheder og uddannelsessteder, de ønsker at besøge.

Til at finansiere studieturen søges der legater, ligesom dele af overskuddet fra skolens fredagsbar ”West End” bliver brugt på turen. Det er meget forskelligt, hvor studieturen går hen. De studerende har de seneste år besøgt virksomheder i fx USA, Spanien, Frankrig, Tjekkiet, Tyskland, Kina og Ungarn.

På professionsbacheloruddannelsen til maskinmester læser du på MARTEC Hånbækvej. Her er der tæt kontakt mellem studerende og underviserne, klassebaseret undervisning og et aktivt studiemiljø.

Læs mere om studiemiljøet på MARTEC Hånbækvej her.

Uddannelsen er SU-berettiget.

Du skal selv søge SU - læs mere på www.su.dk. Her kan du læse om takster, krav og dine muligheder.

Du kan også få hjælp vedr. SU ved at kontakte MARTEC på telefon 96 20 88 96.

Nye regler om SU og studieaktivitet
Har du påbegyndt en videregående uddannelse efter den 1. juli 2016 og modtager SU, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen, svarende til 30 ECTS. Bliver du mere forsinket end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Går du på en uddannelse, du er startet på før 1. juli 2016, gælder de tidligere regler om, at du maksimalt må være 12 måneder forsinket, før din SU bliver stoppet.

Læs mere om SU-reglerne på www.su.dk

Adgangskravene afhænger af din uddannelsesbaggrund. Du kan søge optagelse enten som håndværker eller med en gymnasial baggrund.

Er du håndværker?
Har du gennemført en erhvervsuddannelse af minimum 3 års varighed, opfylder du betingelserne for at søge om optagelse. Nogle erhvervsuddannelser er mere relevante for uddannelsen end andre, og derfor er der defineret en liste over erhvervsuddannelser, som er særligt relevante og som fritager dig for de første tre semestre. På linket nedenfor kan du se listen over relevante erhvervsuddannelser.

Selvom din erhvervsuddannelse fremgår af listen, vil du typisk have brug for at læse op på en række relevante, teoretiske fag. Du skal have bestået to af nedenstående fag på mindst B-niveau og to fag på mindst C-niveau:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Fysik eller kemi

Du kan tage fagene på et 6 måneders adgangskursus på MARTEC. Når du har  gennemført adgangskurset, kan du typisk optages på uddannelsens 4. semester.

Se listen over meritgivende erhvervsuddannelser - klik her.

Læs mere om adgangskurset - klik her.

Har du en anden erhvervsuddannelse end dem, der giver fuld fritagelse for de første tre semestre, kan du også optages, men skal gennemføre hele eller dele af værkstedsskolen samt adgangskursus. Kontakt eventuelt en af vores studievejledere, for at få en snak om dine muligheder for at starte på uddannelsen

Er du student?
Har du en studentereksamen (HTX, STX, HHX eller HF), men ingen relevant, håndværksmæssig baggrund, kan du optages direkte på uddannelsens 1. semester (værkstedsskolen).

Inden du starter på 1. semester, er det en god idé, at du genopfrisker dine færdigheder i matematik og fysik – og gerne på et niveau, der svarer til B-niveau i gymnasiet.

Kontakt eventuelt vores studievejledning, for at få en snak om dine muligheder for at starte på uddannelsen.

Er du både håndværker og student?
Har du både har en gymnasial uddannelse og en relevant håndværksmæssig uddannelse (fx EUX) kan du starte direkte på 4. semester og således få merit for både værkstedsskolen og adgangskurset.

Maskinmestre bliver i dag ansat i stadig flere forskellige tekniske sektorer og i forskellige typer af stillinger. Du kan f.eks. blive ansat som projektleder eller projektingeniør og blive den person, som styrer store tekniske projekter fra specifikation og beregninger over opbygning/anlæg og til indkøring og idriftsættelse. Her bliver det dit ansvar, at budgettet holdes og løsningen fungerer.

Du kan også blive salgsingeniør eller teknisk sælger, hvor du arbejder som virksomhedens bindeled til kunder. Her vil dine praktiske færdigheder gøre dig i stand til at forstå og fortolke kundens behov og matche disse med virksomhedens produkter og løsninger. Nogle kører i Danmark og andre rejser rundt i hele verden.
Som energikonsulent, miljøkonsulent eller lignende arbejder du med at beregne og implementere besparelser og miljøtiltag, som kan mindske tekniske installationer og anlægs påvirkning af energiregnskabet eller miljøregnskabet. Din brede tekniske indsigt sætter dig i stand til at se på tværs af virksomheder og systemer og se de skjulte besparelser.

Som testingeniør, applikationsingeniør eller udviklingsingeniør kan du indgå i udviklingen af nye produkter i fx højteknologiske udviklings- og testcentre inden for alle tekniske sektorer. Her arbejder du fx med at afprøve nye programmer til styring, teste nye produkter eller helt nye systemer med henblik på at opnå den rette kvalitet, bedre ydelser og i sidste ende slå konkurrenterne på markedet.
Mange rejsende maskinmestre har funktion af service ingeniør, hvor de fungerer som virksomhedens repræsentant ude i verden, når produkter bryder ned eller skal indkøres. Det er et job med mange rejsetimer, men tilsvarende højere løn. Her kan du både arbejde med hænderne og udføre opgaven selv, men du kan også være den som vurderer skader eller fejl med henblik på at finde løsningen på problemet.

Dit arbejde kan også være meget mere administrativt og være med til at sikre livet og arbejdsmiljøet for dine kolleger. Som kvalitets- eller sikkerhedsmedarbejder med ansvar for procedurer og sikkerhedsledelse arbejder du med de systemer, som garanterer at produktion, service og andre processer i virksomheden foregår i overensstemmelse med de internationale og branchemæssige standarder, som virksomheden skal leve op til.

Som sejlende maskinmester enten ombord på skibe eller på offshore platforme bliver du bekendt med alle de ovenstående arbejdsområder og samtidig foregår dit arbejde i et miljø, som former dine ledelses- og beslutningsmæssige kompetencer. Til søs/offshore skal du ofte selv løse problemerne på stedet i det omfang, det er muligt. Det giver en stor teknisk indsigt og beslutningskraft at stå med ansvaret for et komplet teknisk ”minisamfund”. Som maskinmester til søs/offshore kan du være teknisk ansvarlig for alt fra motorkraft til fremdrift, varme, vand, elektricitet, reparationer, kvalitetssystemer, serviceeftersyn og overvågning, vareindkøb og budgetstyring. Sidst men ikke mindst, indgår du også i sikkerhedsledelsen om bord og skal derfor være rustet til at tage ansvar i nødsituationer.

Maskinmestre kan med den rette erfaring ende som energichef, vagtchef, teknisk chef, vedligeholdschef eller driftsledere. Det er også muligt at supplere sin maskinmesteruddannelsen med business fag under eller efter studiet og på den måde arbejde sig i retning af generelle lederstillinger.

Ledigheden blandt maskinmestre er blandt de laveste i Danmark, og mange maskinmestre finder arbejde allerede inden uddannelsens afslutning.

Videreuddannelse
Som maskinmester har du flere muligheder for at læse videre. Du kan fx læse en cand.scient.techn. i produktionssystemer (AAU), en master i maritim teknologi (DTU), en MBA i shipping og logistik (CBS) eller en master i transport og maritim management (SDU).

vaerkstedsskole

Værkstedsskole og projekt

Har du en gymnasial uddannelse (HTX, HHX, STX el.lign.) skal du starte uddannelsen med et 9 måneders værkstedsskoleforløb. Her lærer du de håndværksmæssige færdigheder, der er relevante for en maskinmester.

faglighed_lille

Adgangskursus

Har du svendebrev eller nogle års relevant erhvervserfaring, men mangler de boglige kvalifikationer for at opfylde adgangskravet til maskinmester-uddannelsen, kan du opkvalificere dig med et adgangskursus på MARTEC.

Hvorfor MARTEC?

Hør hvorfor studerende med forskellige baggrunde, har valgt at læse til maskinmester på MARTEC

Kvinde på maskinmesterstudiet

Maskinmesteruddannelsen er historisk set en uddannelse med en overvægt at mandlige studerende. Tescha fortæller her, hvorfor maskinmesteruddannelsen ikke udelukkende er for mænd.

Fra smed til maskinmester

Casper har valgt at skifte en karriere som smed ud, med en ny hverdag på skolebænken. Hør Casper fortælle om hvorfor han har taget beslutningen om at læse videre til maskinmester på MARTEC.

Fra STX til maskinmester

Nikolai har en studenterhue fra det almene gymnasium, og fortæller i videoen om, hvordan det er at læse til maskinmester, når man kommer direkte fra en ungdomsuddannelse, hvor der ikke er fokus på det tekniske.

Frhavn-studieby

Frederikshavn som studieby

Er du til mountain biking, vandreture, vandsport, fodbold, håndbold eller ishockey er der masser af etablerede sportsklubber samt en af Danmarks længste gågader.

Video-rundvisning på skolen

Kom med på en guidet tur rundt på skolen. Hør studerende fortælle om hvordan det er at gå på MARTEC, og hvordan teori og praksis går hånd i hånd på uddannelserne.

Landingpage_hvad_martec

Hvad er MARTEC

MARTEC er et anerkendt maritimt og polyteknisk uddannelsescenter, som arbejder tæt sammen med erhvervslivet. En uddannelse fra MARTEC er et kvalitetsstempel til din videre karriere.

Studieforening og fredagsbar

De studerende på MARTEC Hånbækvej har oprettet en studieforening, hvis formål er at lave vedholdende arbejde med henblik på at forbedre studiemiljøet på MARTEC og at støtte op om BM6’s frivillige arbejde med Fredagsbaren West End

Foreningen får et årligt tilskud til sociale aktiviteter, der fremmer studiemiljøet, via Uddannelses og Forskningsministeriet.

Foreningens vedtægter kan du finde her.