Maritim ingeniør på MARTEC

I tæt samarbejde har Erhvervshus Nord, Frederikshavn Kommune og MARTEC i de seneste år arbejdet på at etablere en ny videregående maritim uddannelse i Frederikshavn. På den baggrund har MARTEC ansøgt Uddannelses- og Forskningsministeriet om tilladelse til at udbyde en ny maritim professionsbacheloruddannelse med hovedvægt inden for Skibsteknik og Marine Konstruktioner.

Med det nye uddannelsespolitiske udspil ser det ud til, at MARTEC er kommet tættere på at kunne udbyde uddannelsen, som populært kaldes Maritim ingeniør. 

Regeringen og de øvrige politiske partier skal arbejde videre med det uddannelsespolitiske udspil og forhåbentlig nå til enighed om, at der skal udbydes en nye maritime uddannelse i Frederikshavn. MARTEC har allerede fremsendt den formelle ansøgning til RUVU (Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddanneler) og afventer således det endelige svar, når forhandlingerne på Christiansborg er tilendebragt.

Hvis der opnås flertal for regeringens nye udspil ser det ud til at MARTEC meget snart kan starte udviklingen af uddannelsen og søge samarbejde med interesserede parter. På denne side kan du blive klogere på uddannelsen og baggrunden for ansøgningen.

 • Uddannelsesniveau:
  · Professionsbachelor

 • Varighed:
  · 
  3½ års fuldtidsstudium (210 ECTS)

 • Adgangskrav:
  ·
  Gymnasial uddannelse

 • Økonomi:
  ·
  SU-berettiget

 • Uddannelsessted:
  · 
  MARTEC Hånbækvej

 • Studiestart:
  · 
  De første maritime ingeniørstuderende forventes at kunne optages i 2023.

Uddannelsen passer perfekt ind på MARTEC

direktør Pia Ankerstjerne og vicedirektør Brian Thomsen, MARTEC

Den nye uddannelse i skibsteknik og marine konstruktioner er vigtig for Det Blå Danmark. Erhvervet mangler maritime ingeniører, og derfor besluttede vi for nogle år siden, at vi ville medvirke til en løsning på dette problem.

AK_fakta

Hvordan sikrer vi høj faglighed?

Uddannelsen skal foregå i MARTEC’s maritime miljø parallelt med professionsbachelor studerende på både skibsfører- og maskinmester-uddannelserne, som sammen med maritim ingeniørstuderende vil give synergier og udgøre et naturligt hele. Maritime virksomheder bakker op om den nye uddannelse og sikrer de studerende ingeniørpraktikpladser.

opbakning_erhverv_lille

Stor opbakning til MARTEC fra erhvervslivet

Manglen på maritime ingeniører er så udtalt, at erhvervet har måttet ansætte et betydeligt antal udenlandske skibsingeniører og udlicitere kerneopgaver til udenlandske skibsdesignfirmaer. Hvis vi fortsætter ad den vej mister Danmark simpelthen på sigt vigtige kompetencer i Det Blå Danmark, hvilket for specifikke industriområder vil være relativt kritisk. Derfor bakker erhvervslivet op om den ny uddannelse på MARTEC.

Praktisk information om uddannelsen

• Naturvidenskabelige grundfag
• Teknologiske fag
• Projekter og almene fag
• Ingeniørpraktik
• Bachelorprojekt

• Skibsteknik og offshore teknik
• Marine konstruktioner
• Marine og el engineering
• Hydrodynamik og skibsfremdrivning
• Skibsdesign og skibsprojektering
Hertil kommer valgfrie 3-ugers sommerkurser, der sigter mod muligheder for videreuddannelse på kandidatniveau

Manglen på maritime ingeniører og den generelt lave arbejdsløshed blandt ingeniører gør, at der er tæt på jobgaranti med denne uddannelse, som bl.a. giver mulighed for ansættelse på skibsværfter, i ship design virksomheder, hos maritime udstyrsproducenter og servicevirksomheder, i rederier, i offshore vind og olie industrien og hos skibsklassifikationsselskaber i både ind- og udland.

Ønsker man at videreuddanne sig, arbejdes der på, at man tage Master i shipping og logistik på CBS, Master in Management of Technology eller Master of Business Administration og HD 2. del på AAU eller adgangsgivende sommerkurser og kandidatuddannelsen Maritime Engineering på DTU.

Uddannelsen til maritim ingeniør er SU-berettiget.

Gymnasial uddannelse

Erhvervslivet mangler maritime ingeniører

Danmark er den 5. største søfartsnation i verden, og Det Blå Danmark står i dag for ca. 20% af Danmarks eksport. Selv om antallet af nybygningsværfter i Danmark har været faldende de seneste årtier, har de tilbageværende værfter, konsulenthuse og den maritime industri fortsat stort behov for flere af de kompetencer som de traditionelle skibsingeniører besidder.

Den nye professionsbacheloruddannelse i Skibsteknik og Marine konstruktioner skal afhjælpe denne mangel.

PAN-BTH

Uddannelsen passer perfekt ind hos MARTEC

Af Pia Ankerstjerne, direktør og Brian Thomsen, underdirektør på MARTEC

Den nye uddannelse i skibsteknik og marine konstruktioner er vigtig for Det Blå Danmark. Erhvervet mangler maritime ingeniører, og derfor besluttede vi for nogle år siden, at vi ville medvirke til en løsning på dette problem. Vi har i samarbejde med Frederikshavn Kommune, Erhvervshus Nord og Region Nordjylland lavet en foranalyse for at afdække behovet. Analysen bekræftede, at erhvervet har meget svært ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere, og på baggrund heraf har vi udfærdiget en ansøgning om at starte en ny professionsbacheloruddannelse i skibsteknik og marine konstruktioner.

Vi er glade og tilfredse med, at den fælles indsats ser ud til at bære frugt. Vi må erkende, at udvikling af uddannelser kræver stor tålmodighed og vedholdenhed. Det er i og for sig nok meget forståeligt – for vi skal jo være sikre på at ramme bulls-eye i første forsøg – både for industriens og for de studerendes skyld. Vi skal uddanne dimittender som erhvervet efterspørger – og det gør vi. Vi har høje ambitioner for denne uddannelse i forhold til såvel faglighed som studiemiljø – og vi vil søge efter de bedste samarbejdspartnere i industrien og uddannelsessektoren til at sikre, at dimittenderne får den bedst mulige uddannelse og blik for grøn omstilling, når de starter på arbejdsmarkedet.

Faglighed og studiemiljø
Det er naturligvis vigtigt, at der er et stærkt læringsmiljø, høj faglighed og et godt studiemiljø uanset om en uddannelser etableres centralt eller decentralt. Det har MARTEC. MARTEC er en veletableret uddannelsesinstitution med et godt ry i erhvervet og høj kvalitet i uddannelserne. Den nye uddannelse vil nyde godt af at dele adresse med professionsbacheloruddannelserne til maskinmester og skibsfører. Det er et stærkt, veletableret og nært studiemiljø som vil bliver suppleret med endnu en maritim professionsbacheloruddannelse, som også vil nyde godt af det tætte samarbejde med aftagererhvervet som MARTEC har tradition for - i hele Danmark og i Frederikshavn Kommune som alene tæller mere end 80 virksomheder.

Frederikshavn kaldes den lille storby, fordi den byder på mange af de tilbud, man forbinder med en storby: kulturelle tilbud, bredt udvalg af foreningsliv, gågademiljø, caféer og restauranter. Hertil kommer, at Frederikshavn kan bryste sig af en attraktiv kystlinje og Danmarks eneste palmestrand. Vælger man at flytte til Frederikshavn, kan man få en god bolig for mindre end det koster i de større byer. Samtidig er der gode bus og togforbindelser fra Aalborg, hvis man foretrækker at bosætte sig der.

For os er det en ren win-win situation. En attraktiv uddannelse med jobsikkerhed, placeret i hjertet af det maritime Danmark med alle de fordele, det giver.

Vi glæder os meget til at føre de nye planer ud i livet.

De studerendes mening er vigtig

"Som studerende på MARTEC kan jeg kun bakke op om at lægge den nye maritime uddannelse i Frederikshavn. Via min uddannelse har jeg selv erfaret styrken i MARTECs placering tæt på det maritime erhverv, som mange af os stiler efter. Det betyder, at vi nemt kan tage på ekskursion til erhvervet eller invitere erhvervet ind i undervisningen, hvis det er relevant. Jeg oplever, at det faglige niveau på uddannelsen er meget højt og anerkendt af erhvervslivet, netop på grund af det tætte samarbejde. Samtidig giver uddannelsesformen tæt kobling mellem teori og praksis, så vi er godt klædt på og eftertragtede af erhvervet efter endt uddannelse.” - siger Kristian Nedergaard Poulsen, maskinmesterstuderende og formand for Studierådet på MARTEC

Inddragelse af de studerende er vigtigt hos MARTEC. På hvert semester vælges en klasse-repræsentant, der en gang om måneden mødes med studielederen, en repræsentant fra underviserne samt studievejledningen for at diskutere dagligdagen på studiet. De deltager også i skolens studienævn, hvor uddannelsen indhold mv. diskuteres på lige fod med skolens undervisere.

Læs mere om studiemiljøet på MARTEC her.

 

forskning

Forskningsmiljø på MARTEC

MARTEC er først og fremmest en uddannelsesinstitution, med i de seneste 5 år er fokus øget på anvendelsesorienteret og praksisnær Forskning og Udvikling - allerhelst i samarbejde med erhvervslivet.

Forskning og udvikling på MARTEC skal bidrage til:
MARTECs videngrundlag, erhvervsøkonomisk vækst, – regionalt og nationalt, samt give let og ukompliceret forskningsadgang for små og mellemstore virksomheder. MARTECs medarbejdere kan med deres praktiske håndværksmæssige erfaring, bred teknisk/teoretisk indsigt, helhedsorienteret systemsyn samt erhvervserfaring fra såvel maritime som offshore- og onshore-virksomheder bringe deres kompetencer i spil i Forsknings og udviklingsprojekter. Vi bidrager gerne til at virksomhederne kommer hurtigt på markedet med nye produkter og løsninger.

Hovedfokus ligger inden for maskin- og anlægsfunktion, -drift, -vedligehold og -optimering.

undervisere

Undervisernes ekspertiser

Hovedparten af MARTEC’s undervisere har erhvervserfaring fra rederier, maritime udstyrsproducenter, klassifikationsselskaber og værfter. Der er et nært samarbejde med de maritime virksomheder omkring projekter, ingeniørpraktik, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg.

Fagområderne i den nye uddannelse er nye for MARTEC, som derfor henter nye kapaciteter ind til at udvikle uddannelsen sammen med vores eksisterende underviserstab af b.la. skibsingeniører, maskiningeniører, el-ingeniører, skibsførere m.fl.

faglighed_stor

Faglighed på tværs af uddannelser og erhverv

Uddannelsen skal foregå i MARTEC’s maritime miljø parallelt med professionsbachelorstuderende på både skibsfører- og maskinmesteruddannelserne, som sammen med maritim ingeniør-studerende vil give synergier og udgøre et naturligt hele.

hvorfor_martec

Hvorfor MARTEC og Frederikshavn

Uddannelsens placering i Frederikshavn er sund fornuft, for det er her, at arbejdspladserne er. Frederikshavns Maritime Network tæller ikke mindre end 80 virksomheder, heraf Orskov Yard, Man Energy Solutions m.fl. som alle er nogle af de virksomheder som efterspørger uddannelsen. Herudover byder Frederikshavn på et stort udbud af sportsforeninger, kulturliv og caféeer og spisesteder. 

HBV_lille

Hvem er MARTEC

MARTEC UDDANNER TIL VERDEN – og vi tilstræber at vores dimittender kan forstå, vedligeholde og drifte de nyeste systemer og teknologier til søs og på land – med fokus på grøn omstiling, sikkerhed og økønomi.

Maritim ingeniør vil have hjemsted på MARTECs hovedkontor på Hånbækvej i Frederikshavn.