Corona Covid-19 Status

Opdateret 01/03

COVID-19 Statusopdatering

I dag kunne vi åbne for fysisk aktivitet på Kragholmen efter nedlukningen i december 2020.  
Vores elever på den grundlæggende maritime uddannelse - GMU, togt 109, er i første omgang tilbage, sammen med de befarne skibsassistenter.

Der gennemføres ligeledes nogle udvalgte certifikatgivende sikkerhedskruser. 

Opdateret 26/6

COVID-19 Statusopdatering

Vi har åbnet op for alle aktiviteter, kursus-afdelingen og uddannelser og vi kører næsten på fuld blus igen. Alle gængse retningslinjer overholdes stadigvæk.

 

Opdateret 12/5

COVID INFO – Delvis genåbning

Det er dejligt at smittespredningen nu er så meget under kontrol, at de videregående uddannelsesinstitutionerne, herunder MARTEC, gradvist og kontrolleret kan genåbne fra den 18. maj 2020 for afholdelse af undervisning og eksamen, hvor fysisk fremmøde er nødvendig, jf. politisk aftale af 8. maj om fase 2.

Det betyder konkret at dele af MARTECs uddannelses- og kursusaktiviteter kan gennemføres i begrænset omfang, under iagttagelse af sundhedsstyrelsens retningslinjer.
De opdaterede anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen findes her:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af-COVID-19-Anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko

Eventuelle ændringer i planer udsendes direkte til studerende og elever senere på ugen.
Tilmelding til kursus aktiviteter sker som sædvanligt ved henvendelse per telefon, e-mail eller via vores hjemmeside.

Jeg håber at vi alle snart kan få lov at vende tilbage til en normal hverdag.

Med venlig hilsen
Pia Ankerstjerne

Opdateret 20/4 kl. 21:00

Kære alle

Det er dejligt at meddele at vi nu har fået mulighed for at genåbne.

MARTEC genåbner den 22. april 2020 gradvist og kontrolleret vores fysiske adresser, efter COVID19-nedlukningen, i henhold til bekendtgørelse 444.

Der genåbnes mhp. at kunne færdiggøre de elever, der på sidste år deltager i de afsluttende maritime dele af HF-søfart (3N) samt de afsluttende emner af den grundlæggende maritime uddannelse som befaren skibsassistent og Kystskipper. Eleverne kan ligeledes genindflytte på skolehjemmet på Kragholmen.

Allerede udsendte planer for studerende på de øvrige uddannelser gennemføres som tidligere udmeldt. Eleverne på togt 107 og togt 108 informeres så snart der er nyt.

Aktiviteter der gennemføres på vores fysiske adresser sker iht. sundhedsstyrelsens anbefalinger og der indføres en række tiltag for at mindske risikoen for spredning af COVID19. Disse forholdsregler fremgår af instrukser på de respektive skoler, på informationsskærme og på mitMARTEC.

Det er yderst vigtigt at alle, både elever og medarbejdere, respekterer ikke at møde på skolen, hvis man er syg og/eller har haft kontakt med andre der er i syge eller i karantæne. Skolen risikerer at lukke helt igen, hvis man ”tager chancen”

Vi glæder os til at se jer og håber der snart bliver mulighed for at genåbne for andre uddannelser.

Følg med i på vores CORONA COVID 19 side for mere information

Med venlig hilsen
Direktør Pia Ankerstjerne

Opdateret 7/4 kl. 19:00

Kære alleRegeringen har besluttet nedlukningen pga. Covid19 foreløbigt fortsætter frem til 10.maj 2020. Vi bakker selvfølgelig op og får det bedste ud at omstændighederne.Uddannelserne gennemføres således fortsat på distancen og vi skal alle forsætte med at arbejde hjemmefra.I næste uge laver uddannelsesledelsen en plan for gennemførsel af hver enkel uddannelse. Vi prioriterer at færdiggøre de studerende som dimitterer til sommer og forventer i den sammenhæng at anvende simulatorer og laboratorier i begrænset omfang. For andre vil det sandsynligvis blive nødvendigt at udskyde visse aktiviteter til det efterfølgende semester. Planen vil basere sig på at dette semester færdiggøres helt på distancen og vi skal derfor finde mere langsigtede løsninger og strukturer undervejs for både undervisere og studerende.Også Kursusafdelingen nedlukning fortsætter og der sættes fokus på at udvikle og udbyde e-learning forløb.Der er igangsat en del forbedringsarbejder - så lidt sker der da heldigvis på vores fysiske adresser.Dette er en svær situation og det giver os anledning til mange forskelligartede bekymringer, som vi må stå sammen om at løse. Vi ser frem til at se alle når vi genåbner.Rigtig god Påske.Mvh Pia

Opdateret 3/4 kl. 16:00

Kære AllePåsken står for døren og det er desværre endnu uklart hvornår og hvordan MARTEC genåbner. Uddannelsesministeren har meldt ud, at rammerne fastsættes i løbet af næste uge og genåbningsplanen vil afhænge af rammerne. Det kan allerede nu konstateres at vi også efter påske, kommer til at gennemføre mange aktiviteter som fjernundervisning.Det har været imponerede at se, hvor godt medarbejdere og studerende har klaret omstillingen til fjernundervisning og hvor mange forskellige løsninger der er blevet taget i anvendelse. Men på trods af dette, så ved jeg, at det også strammer til rundt omkring. Mange opgaver er vanskelige at gennemføre og mange kan slet ikke udføre deres arbejde eller studie, når vores fysiske faciliteter er lukket ned. Vi trænger til at hverdagen normaliseres og det håber jeg snart sker.I vil få besked om hvornår skolen genåbnes så snart vi ved det samt hvilke personalegrupper og studerende dette gælder for. Indtil da er planen at vi fortsætter med fjernundervisning og hjemmearbejde når vi starter igen efter påske den 14. april 2020.I ønskes nogle dejlige påskedage.Med venlig hilsen Pia Ankerstjerne Direktør

Opdateret 26/3 kl. 13.30

Vedr. Statens uddannelsesstøtte

Vi har modtaget spørgsmål fra studerende der er bekymrede for, hvorvidt deres SU fortsætter under denne karantæneperiode. Svaret på det er, at det gør den. 

Uddannelses- og forskningsministeriet skriver på deres hjemmeside, at: "Uddannelses- og Forskningsministeriet forudsætter, at de studerende fortsat er studieaktive og derved opretholder deres studieaktivitet hjemmefra i det omfang, det er muligt. SU-udbetalingerne til studerende fortsætter derfor uændret."

SU-Styrelsen varsler dog på deres hjemmeside, at: "SU-udbetalinger, der skal behandles manuelt, kan dog risikere at blive forsinket. "

Desforuden er der også åbnet op for ekstra SU-lån ifm. Covid-19. Læs mere herom på www.su.dk/covid-19-og-su/

Har du spørgsmål vedr. SU, kan du spørge Bettina Overbeck på bov@martec.dk 

Opdateret 25/3 kl. 10.00

Til alle MARTEC-studerende 

 
Som I
 ved, har regeringen forlænget hjemsendelse af studerende og medarbejdere fra MARTEC indtil efter Påsken. 

Det giver os alle en række udfordringer og formålet med denne generelle mail til alle er, at forvisse jer om, at vi er helt opmærksomme på disse udfordringer.  
Både studerende og undervisere er udfordret, men vi skal huske på, at ingen er ansvarlige for vores situation og derfor er det et fælles projekt
 med at få mest muligt ud af undervisningen, på trods af situationen. 
 

 

På de enkelte uddannelsesretninger, er vi meget udfordret med undervisningens gennemførelse, der slet ikke ligner den vi normalt praktiserer til hverdag. Opgaven for MARTECs undervisere er derfor også stor, men jeg er ovebevist om, at alle undervisere, i videst mulig udstrækning, gør hvad de kan for at planlægge og gennemføre en fjernundervisning, hvorved I som studerende har mulighed for, på en ny måde, at nå de fastsatte læringsmål med undervisningen. Det, ved vi, er sværere i nogle fag end andre, men jeg er sikkert på, at alle gør, hvad der er muligt med de systemer vi råder over. 

 

Til jer som studerende vil jeg opfordre til at arbejde intenst med den planlagte undervisning, så I får mest muligt ud af det. Det kræver en stor portion af selvdisciplin i hverdagen, men I skal passe på ikke at komme for langt bagud. Når vi engang får lov til at samles igen, vil vi naturligvis sætte ind med al den hjælp vi har mulighed for, for at samle op på så mange udeståender som muligt. Men I skal altså forberede jer på, at der ikke bliver tid til at repetere al den undervisning, der er gennemført som fjernundervisning - hvis noget overhovedet. Så derfor vær aktiv, giv underviserne noget modspil/feedback, så de ikke har en oplevelse af, at de underviser ud i intetheden. Hvis ikke de hører fra jer, har de enormt svært ved at vide og følge med i, hvor I står henne rent fagligt. Det er meget lettere i dagligdagen på klassen – men næsten umuligt, hvis de ikke får respons fra jer, på baggrund af den undervisning de forsøger at gennemføre. 
 

Vi ved godt at både undervisere og studerende kan være hæmmet af, at have andre gøremål hjemme, end at arbejde 100% med undervisningen, og det er alle parter nødt til at acceptere. 

 

Der er masser af spørgsmål, der fortsat ikke kan besvares, men jeg kan oplyse om, at der er intens dialog skoler og styrelse imellem om, hvordan vi takler alle de forskellige situationer, som fx undervisning, praktik, eksamen osv osv. 

 

Mit overordnede budskab er - vær aktiv og dedikeret med fjernundervisningen og lad være med at gå i panik eller kaste håndklædet i ringen over jeres/vores situation. 
Jeg kan love jer, at vi i uddannelsesledelsen alle forsøger at finde gode løsninger, der tager hånd om de ting, der er beskrevet ovenfor. Løsningerne vil naturligvis afhænge af hvor lang karantæneperioden kommer til at strække sig over, men vil gøre alt hvad der er muligt for, at I ikke kommer til at forlænge jeres studietid. Det er der ingen der kan være tjent med – men det kræver altså at I fortsætter med at gøre alt hvad I kan for at være studieaktive.
 

 

Har I spørgsmål er I meget velkomne til at spørge. Skriv fx en mail til skolen på martec@martec.dk så vil vi forsøge at hjælpe med et svar på spørgsmålet. 

 

Jeg håber vi ses den 14/4-2020 på MARTEC. 

 

Pas nu på jer selv! 

 

Venlig hilsen 

Brian Thomsen 

Vicedirektør 

Opdateret 23/3 kl. 20.00

Som bebudet på Statsministerens pressemøde dd. er MARTEC lukket ned til og med den 13. april 2020.Undervisningen er i den seneste uge blevet gennemført på distancen og er så småt ved at finde et foreløbigt ”normalt” leje, selvom vi også begynder at se nogle udfordringer ift. at kunne opnå den ønskede studieintensitet og læringsudbytte. Underviserne arbejder på at finde løsninger, så undervisningen kan gennemføres bedst muligt.It’s Learning læringsplatformen er presset og underviserne har derfor også taget andre platforme, som fx Teams, i anvendelse for at sprede belastningen og øge mulighederne for undervisningen.Der arbejdes på at imødegå flaskehalsproblemerne hos It’s Learning.Skoleskibet er kommet hjem til Frederikshavn Flådestation og eleverne er sendt hjem som alle andre. Det blev nogle gode uger om bord og eleverne fik lært en masse bord.

Opdateret 19/3 kl. 14.00

Kære kommende skibsmaskiniststuderende

Som nævnt i tidligere udsendt e-mail, har vi pga. covid-19, været tvunget til at udskyde jeres opstart på skibsmaskinistuddannelsen.

For at være nogenlunde sikre på, at I får gennemført 1. modul inden sommerferien har vi nu besluttet, at I skal påbegynde uddannelsen den 30. marts 2020. Vi arbejder på højtryk på at lave en ny plan vi kan følge.

Under normale omstændigheder vil I skulle have startet op med 2 uger med tilstedeværelse på MARTEC. Da det pt ikke kan lade sig gøre, vi vil lave et forløb hvor I påbegynder uddannelsen via fjernundervisning.

Der vil komme flere informationer til jer, bl.a. med oplysninger om hvordan I kommer til at tilgå læringsportalen Its-learning, skolens systemer og kontakten til lærerne.

Alt det vil jeg melde ud til jer, så snart vi har en fix og færdig køreplan på plads.

Vi glæder os til at få jer i gang med uddannelsen, og hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I meget velkommen til at skrive eller ringe eller skrive til Bettina Overbeck i studieadministrationen på bov@martec.dk eller 96208891.

Opdateret 19/3 kl. 09.00

Afmønstring af Togt 107 elever sker på Frederikshavn Flådestation den 23.marts mellem kl. 13.00 og 14.00.Det bliver ikke muligt at lave et modtagelsesarrangement på flådestationen ved skibets ankomst.

Opdateret 17/3 kl. 17.00

Betaling for ophold på skolehjem.For uddannelserne GMU, SK og HF-SØ på Kragholmen gælder følgende:• Grundet lukning af skolen som følge af coronavirus opkræves der ikke betaling for kost og logi i den periode, hvor skolen er lukket, d.v.s. fra hjemsendelsesdagen den 12. marts og indtil karantæneperiodens ophør.• For meget betalt for marts tilbagebetales og betaling for april opkræves når opstartsdato er kendt.

Opdateret 16/3 kl. 16.00

MARTEC aflyser alle kursusaktiviteter frem til 14. april. Yderligere aflysninger vil afhænge af den aktuelle udvikling i Covid-19 beredskabet. Alle deltagere tilmeldt vores kurser vil få direkte besked med mulighed for at flytte deltagelse til et senere tidspunkt eller refusion af allerede betalt kursusgebyr.”MARTEC cancel all course activities until 14 April. Further cancellations will be considered depending on the actual development in the COVID-19 emergency response plan. All delegates booked on courses at MARTEC will be informed individually with the option to rebook to a later course or get a refund of pre-paid course fees.

Opdateret 15/3 kl. 12.00

Der er truffet beslutning om at indstille togt 107 - og aflyse deltagelse i de Olympiske lege i Tokyo 2020. Dette betyder at:-         Skibet sætter kurs mod Frederikshavn-         Elever afmønstre og sendes hjem-         Uddannelsen af elever på togt 107 genoptages når det igen bliver muligt-         Det Olympiske togt (togt 108) sættes bero og en ny sejlplan etableres-         Togtplaner for de næstkommende togter revurderes Beslutningen er truffet med baggrund i et forsigtighedsprincip og ud fra en uforudsigelighed om den fremtidige udvikling ift corona-udbredelse og forskellige landes reaktioner herpå.Det er derfor besluttet at skibet ikke kan fortsætte som oprindeligt planlagt til Caribien, via Gran Canaria. Det vurderes ikke realistisk at omlægge togtet til andre destinationer. Eleverne ombord på togt 107 er i gang med den grundlæggende maritime uddannelse som ubefaren skibsassistent, hvor en del af uddannelsen ekstraordinært foregår ombord på Skoleskibet DANMARK pga. det efterfølgende OL togt. Hensigten var at sejle skibet til Caribien, hvorefter næste hold elever (togt 108) skulle sejle skibet videre til De Olympiske Lege i Tokyo.   I den nuværende situation vurderes det ikke længere muligt at få logistikken til at hænge sammen og OL toget kan således heller ikke gennemføres som oprindeligt planlagt. ” Official cancellation Due to the Corona outbreak, it is decided to cancel Voyage #107 and Training Ship DANMARK’s participation in the Olympics in Tokyo 2020. Consequently:- The ship returns to Frederikshavn- Trainees and crew sign off and returns home until Denmark's educational institutions re-opens- Trainees of Voyage #107 will resume and finalize their education when possible- The Olympic Voyage #108 will be rescheduled as an ordinary voyage and resume when possible- Revised Voyages plans for the upcoming voyages will be released when possible The decision is based on precautionary principles due the corona spread and due to the unpredictability of the preventive measures put in to force by different countries.   The decision is that Training Ship DANMARK cannot continue as originally planned toward the Caribbean Island, via Gran Canarias. It is not considered realistic to find alternate destinations. The trainees on board Voyage #107, who are in the process of receiving their basic maritime training to become certified ordinary seaman, are onboard Training Ship extraordinarily to sail the ship to the Caribbean’s due to the following Olympic Voyage. The intention was to sail the ship to the Caribbean, after which the next team of trainees (Voyage #108) would sail the ship to Tokyo 2020 Olympic Games. In the current situation, the logistics is no longer considered realistic and participation in Tokyo 2020 Olympics no longer possible.

Opdateret 13/3 kl. 13.00

I lyset at den nuværende situation er MARTECs fysiske adresser, i lighed med alle andre uddannelsesinstitutioner, lukket foreløbigt til og med 27. marts 2020.Leverandører kan fortsat levere varer til MARTEC, dog aftales leverancetidspunkt med bestiller eller med Mona Daarbak – kontakt: 2966 8385.MARTEC tilstræber at opretholde en så normal drift som muligt i den nuværende situation. Telefoner og email besvares som normalt og studievejledning, optag mv. gennemføres som normalt.Mødeaktiviteter internt og eksternt gennemføres i muligt omfang som net-møder.

For studerende

Der ligger ny eksamensplan på Itslearning, de udsatte prøver bliver planlagt når vi er tilbage til normale tilstande igen.Vi er klar til at køre ”fjern” undervisning fra mandag den 16. marts 2020. Det er vigtigt at I er OBS på at der bliver mange forskellige måde at gøre det på og der ikke kun er en rigtig måde. Der er nogle underviserer som er udfordret, da de har deres små børn hjemme samtidig med I har timer, så der kan det være at underviseren har lagt en opgave eller en tekst ud I selv skal arbejde med. På samme måde er der også studerende der har små børn hjemme som så må arbejde når der er plads til det i deres daglig dag. Men det er jeg sikker på alle finder ud af!

Opdateret 12/3 kl. 13.30

Efter dagens nedlukning arbejdes der med at fortsætte undervisningen i muligt omfang på distancen fra på mandag. De valgte løsninger varierer per uddannelsesretning og der meldes derfor direkte ud til berørte studerende på mitMARTEC, SMS eller It’s learning.

Det er besluttet at også Skoleskibseleverne på Kragholmen (togt 108) sendes hjem, indtil videre i 14 dage. De internationale elever tilbydes indkvartering på Kragholmen i samme periode.  Der er etableret en nødplan så den mistede undervisning kan gennemføres efter togtet.

Alle MARTECs undervisningsaktiviteter, med undtagelse af Skoleskibet DANMARK (togt 107), nedlukkes således i overensstemmelse med regeringens beslutning.

Opdateret 12/3 kl. 10.00

Kære studerendeSom følge af myndighedernes anbefaling om nedlukning af Danmarks uddannelsesinstitutioner, gennemfører MARTEC følgende:
• Al undervisning og planlagte eksaminer på Maskinmesteruddannelsen inkl. værkstedsskolen og adgangskursus suspenderes fra og med torsdag den 12/3-2020 og indtil videre 14 dage frem.• Ingen studerende møder på skolen.• Studerende der er i praktik skal følge de anvisninger, som praktikvirksomheden udsteder.• Studerende på skibsmaskinistuddannelsen møder på havnen og Sæby Svømmehal for færdiggørelse af undervisning.• Dimissionsarrangement aflyses.Der kommer løbende udmelding på MitMartec.Studerende bør i øvrigt følge med på It´s Learning vedr. den specifikke undervisning.
• Al undervisning suspenderes fra og med torsdag den 12/3-2020 og indtil videre 14 dage frem.• Ingen studerende møder på skolen.Der kommer løbende udmelding på MitMartec.Studerende bør i øvrigt følge med på It´s Learning vedr. den specifikke undervisning.
• Alle elever på Skolehjemmet vil få briefing i morgen torsdag den 12/3-2020 ved flagmønstring• Al undervisning på Maritim Student / HF-Søfart suspenderes fra og med torsdag den 12/3-2020 og indtil videre 14 dage frem. Eleverne bedes forlade skolehjemmet hurtigst muligt. Ingen elever møder til undervisning.• Al undervisning på GMU suspenderes fra og med torsdag den 12/3-2020 og indtil videre 14 dage frem. Ingen elever møder til undervisning. Eleverne bedes forlade skolehjemmet hurtigst muligt.• Al undervisning på SK suspenderes fra og med torsdag den 12/3-2020 og indtil videre 14 dage frem. Ingen elever møder til undervisning. Eleverne bedes forlade skolehjemmet hurtigst muligt.• SV møder til afsluttende eksaminer i morgen. Dimissionsarrangement aflyses.• Al undervisning for Skoleskibet DANMARKs kommende elever fortsætter indtil videre og der gives løbende orientering. Alle elever møder til undervisning.• Kurser suspenderes indtil videre 14 dage frem. Nærmere aftaler herom indgås i løbet af de næstkommende dage.Der gives løbende information.
• Al undervisning på værkstedsskolen suspenderes fra og med torsdag den 12/3-2020 og indtil videre 14 dage frem. Ingen elever møder til undervisning.
Togtet med Skoleskibet DANMARK fortsætter.
Der vil løbende blive orienteret på mitMARTEC og It’s learning.Vi håber på en snarlig bedring i situationen.
Gode raad om sundhedCorona